DRUK CYFROWY, DRUK OFFSETOWY I WIELKOFORMATOWY, NAKLEJKI, PIECZĄTKI, WIZYTÓWKI, FIRMÓWKI, KOPERTY, PLAKATY, NADRUKI NA ODZIEŻY

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG FIRMY S-PRINT

§1. Postanowienia ogólne
 1. Firma produkcyjno-usługowa oraz Serwis internetowy www.s-print.biz.pl są prowadzone przez S-PRINT Janina Bonczar z siedzibą 44-100 Gliwice, ul. Toszecka 102, NIP 631-149-64-37
 2. Poniższy regulamin dotyczy warunków sprzedaży produktów i usług składanych w siedzibie firmy oraz dostępnych do podglądu na stronie www.s-print.biz.pl/sklep i zamawianych przez pocztę e-mail.
 3. Warunki Regulaminu określają prawa i obowiązki Klienta dotyczące usług świadczonych przez S-PRINT, a polegających na wykonywaniu zleceń poligraficznych przy użyciu przesłanych przez Klienta plików lub danych dostarczonych w innej formie.
 4. S-PRINT zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane będą wykorzystywane wyłącznie przez S-PRINT w celu właściwego wykonania zlecenia, kontaktu z Klientem oraz ewentualnej wysyłki zamówionych towarów. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.
§2. Definicje
 1. Sklep/sklep internetowy - system podglądu produktów działający pod adresem www.s-print.biz.pl/sklep
 2. Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.s-print.biz.pl
 3. Firma/S-PRINT/Sprzedawca/Administrator - właściciel firmy oraz wykonawca usług i produktów zamawianych przez Klienta, firma S-PRINT Janina Bonczar z siedzibą 44-100 Gliwice, ul.Toszecka 102.
 4. Klient - firma prowadząca działalność gospodarczą lub osoba zlecająca firmie S-PRINT realizację zamówienia
 5. Umowa Sprzedaży - ustna lub pisemna umowa pomiędzy S-PRINT a Klientem dotycząca wykonania usługi i polegająca na złożeniu zamówienia osobiście, telefonicznie lub pocztą e-mail
§3. Warunki składania zamówień
 1. Chęć złożenia zamówienia oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację.
 2. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 3. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść dostarczonych do realizacji prac i wzorów, w tym również za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 4. W chwili wysłania przez Klienta zamówienia zawierającego wszystkie prawidłowe pliki i informacje potrzebne do jego realizacji, powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego wykonania, niemożliwe do anulowania jeżeli realizacja została już rozpoczęta.
§4. Złożenie zamówienia i jego realizacja
 1. Złożenie zamówienia jest formą umowy pomiędzy Klientem, a S-PRINT i następuje poprzez przesłanie wiadomości oraz plików na adres poczty elektronicznej: biuro@s-print.biz.pl
 2. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji jeżeli:
  1. zawiera wszystkie wymagane do realizacji dane
  2. przesłane pliki spełniają niezbędne warunki techniczne
  3. została zweryfikowana płatność za zamówienie
 3. Przesłany plik zostaje sprawdzony i jeśli jest prawidłowy Klient otrzymuje informację o rozpoczęciu realizacji. W przypadku plików uszkodzonych, źle przygotowanych, nie dających się importować lub zapisanych w nieobsługiwanym formacie, Klient jest jak najszybciej informowany o konieczności przesłania poprawnych plików, a realizacja zostaje wstrzymana. S-PRINT nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia realizacji wynikłe z błędnych plików lub nie odczytywania przez Klienta poczty elektronicznej, na którą są przesyłane wszelkie informacje dotyczące zlecenia.
 4. Istnieje możliwość przygotowania plików przez S-PRINT. W takim wypadku po określonym umownie czasie zostaje przygotowany projekt, który następnie jest wysyłany Klientowi do akceptacji drogą mailową. Realizacja rozpoczyna się po zatwierdzeniu przez Klienta przesłanego projektu, który jest własnością S-PRINT i jest objęty ustawą o ochronie praw autorskich (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn.zm.).
 5. Termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie. Zazwyczaj zlecenia złożone do godziny 11.00 i spełniające warunki określone w pkt. 2 są kierowane do realizacji tego samego dnia. Termin realizacji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od S-PRINT (np. awaria maszyny, przerwa w dostawie prądu itp.), a Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
 6. Zamówienia nieopłacone, nie spełniające warunków określonych Regulaminem lub pozbawione plików są anulowane po 14 dniach.
 7. Anulowanie zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji nie jest możliwe.
§5. Postępowanie z własnością Klienta
 1. Pliki dostarczone przez Klienta do realizacji zlecenia są chronione przed dostępem osób trzecich i mogą być przechowywane w celu ułatwienia ewentualnego ponowienia zamówienia.
 2. Na wniosek Klienta S-PRINT może usunąć pliki z systemu po zakończeniu realizacji zlecenia.
 3. Pliki zaprojektowane przez S-PRINT są przechowywane w systemie i mogą być ponownie użyte lub odkupione przez Klienta, na którego w tym wypadku zostają przeniesione stosowną umową autorskie prawa majątkowe do projektu.
§6. Płatności
 1. Formą płatności za zamówienie jest gotówka lub przedpłata przelewem, nowych Klientów obowiązuje zaliczka.
 2. Klienci mogą ubiegać się o płatności odroczone, które przysługują wyłącznie Klientom nie zalegającym z żadnymi płatnościami wobec S-PRINT.
§7. Reklamacje
 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu zamówionego towaru w przypadku stwierdzenia:
  1. niezgodności produktu ze złożonym zamówieniem
  2. uszkodzeń przesyłek w trakcie transportu, pod warunkiem, że produkt zostanie zbadany w chwili dostawy w obecności kuriera firmy spedycyjnej oraz sporządzony zostanie protokół stwierdzający uszkodzenia, podpisany przez Klienta i przedstawiciela firmy kurierskiej. Jak najszybciej należy również o tym fakcie powiadomić S-PRINT za pomocą poczty elektronicznej. Reklamacje nie spełniające powyższego warunku nie będą rozpatrywane.
 2. Termin składania reklamacji dotyczących jakości druku wynosi 7 dni po otrzymaniu produktu. Reklamacje złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Podstawą reklamacji nie mogą być:
  1. błędy w treści wynikające z błędnych plików dostarczonych przez Klienta lub wykonanych przez S-PRINT i zaakceptowanych przez Klienta
  2. różnice kolorystyczne, jeżeli przed drukiem nie został dostarczony próbny wydruk wykonany na maszynie i mediach przy użyciu których ma zostać wykonany właściwy nakład
  3. różnice kolorystyczne poniżej 5% nasycenia barw na odbitce próbnej
  4. jakość druku, jeżeli nie została zwrócona 100% ilość wykonanego nakładu
  5. różnice w wyglądzie produktów dostarczonych, a oglądanych w sklepie internetowym, które mogą wynikać z indywidualnych ustawień komputera/monitora Klienta
 4. Reklamacja musi być złożona pisemnie za pomocą formularza reklamacyjnego.
 5. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmii jest wyłączona.
§8. Zakres odpowiedzialności
 1. S-PRINT nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treści materiałów przesłanych przez Klienta do realizacji zamówienia
  2. treść, formę i jakość produktu, jeżeli w plikach dostarczonych lub zaakceptowanych przez Klienta pojawiły się błędy
  3. opóźnienia realizacji wynikające z działań Klienta (nie dostarczenie prawidłowych plików, nie odczytywanie poczty e-mail)
  4. kolorystykę druku, jeżeli Klient nie skorzystał z wykonania i akceptacji próbnego wydruku kolorystycznego (proof'a)
  5. format docelowy, o ile nie odbiega on od zamówionego o wartość maksymalnie 2mm (tolerancja cięcia i sztancowania)
 2. S-PRINT wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń, co oznacza, że Klient nie może dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
 3. W przypadku Konsumentów, to jest osób nie prowadzących działalności gospodarczej, S-PRINT ponosi odpowiedzialność pod warunkiem przestrzegania przez Konsumenta regulaminu, jednocześnie zastrzegając, iż roszczenie odszkodowawcze nie może przekroczyć wartości przedmiotowego zlecenia.
§9. Odstąpienie od umowy
 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli świadczona była usługa o właściwościach określonych przez Klienta, ściśle związanych z jego osobą lub wyprodukowana według specyfikacji Klienta, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22 poz. 271 z późn.zm.)
§10. Postanowienia końcowe
 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji zlecenia.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. W sprawach nie opisanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory dotyczące wykonania umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla S-PRINT.
 5. Klient oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności oraz niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.